top of page

กิจกรรมการแข่งขัน Bitwise Kaizen Award 2020 ครั้งที่1

ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมแข่งขันอยู่ 12 ทีม ได้แก่ทีม HR เซอร์วิส, Quality Team, M&M, บ่กล้าท้อ, Testing Lab, มดงาน, หมดสภาพ, ฟ้าใส, แมชเชนเจอร์4G, ร่วมมือสร้างสรรค์, คน90, หิ่งห้อย ผู้ชนะอันดับที่1ในการประกวดจะได้เงินรับรางวัลมูลค่า 1,500 บาท อันดับที่2 เงินรับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท และอันดับที่3 เงินรางวัลมูลค่า 800 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พนักงานในการพัฒนาไคเซ็นต่อไป

ประโยชน์ของการทำไคเซ็นในครั้งนี้คือ

1.ในด้านการพัฒนางาน จะเห็นได้ว่าพนักงานทำงานได้สะดวก หยิบจับของใกล้มือ เคลื่อนไหวน้อยลง แต่ได้เนื้องานมากขึ้น พนักงานมีความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ และคุณภาพของสินค้าได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

2.ในด้านการพัฒนาคน กิจกรรมไคเซ็นสามารถยกระดับสามารถของคนให้เข้าใจและสามารถรักษามาตรฐานของระบบการผลิต การปรับปรุง เพื่อให้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีความสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติ เพื่อนำมาปรับปรุงได้มากขึ้น

3.ในด้านระบบการจัดการ ทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดแผน ปฏิบัติตาม ตรวจสอบผลกระทบ ทำให้เป็นมาตรฐาน และสอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้

bottom of page