top of page

Mitsubishi มาขอดู 5ส. ที่โรงงาน Tasaki

บรรยากาศเมื่อวันที่ 10-3-16 บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทยออโต้พาร์ท จำกัด มาขอดูระบบงาน 5ส. ที่โรงงานบิทไว้ส์ ซึ่งแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนความรู้กันอย่างดี : )

bottom of page