top of page

อบรมสัมมนาตัวแทนจำหน่ายหัวข้อ “ Tasaki Knowledge &Training ”

วันที่20 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บิทไว้ส์กรุ๊ปได้จัดอบรมสัมมนาความรู้แก่ตัวแทนจำหน่ายในหัวข้อ“ Tasaki Knowledge &T raining ” ณ Teak Garden Spa Resort จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์การอบรมสัมมานาครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งด้านโซลาร์เซลล์ และวิทยากรได้มีการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับการอากาศและError Code ในเครื่องปรับกาศแก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

bottom of page