top of page

อบรมหลักสูตร “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา บริษัทบิทไว้ส์ กรุ๊ป ได้จัดอบรมหลักสูตร “การติดตั้งและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ” ให้แก่ดิวเลอร์ จำนวน 15 ท่าน ที่มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องเครื่องปรับอากาศ ภายในกิจกรรมยังมีการเทรนนิ่งเรื่องการเชื่อมคอยล์ทองแดงให้แก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มความรู้ในงานช่างและทักษะในการแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ดิวเลอร์ที่ได้เข้าร่วมอบรมจะได้รับเกียรติบัตรจากบริษัท เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้ผ่าน

การอบรมหลักสูตร " Tasaki Air-Conditioner Product , Installation and Maintenance Course "

bottom of page