top of page

อบรมสัมมนา “ การสอนล้างแอร์ ตรวจเช็คอาการ เซอร์วิสเบื้องต้นของช่างแอร์ ”

วันที่15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทาซากิได้สนับสนุนกิจกรรมอบรม สัมมนา “ การสอนล้างแอร์ ตรวจเช็คอาการ เซอร์วิสเบื้องต้นของช่างแอร์ ” ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้

เพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพด้าน เครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง เมื่อเวลาที่ออกไปทำงานจริงจะได้ไม่ได้รับความเข้าใจผิดๆ ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องปลอดภัยกับหน้างานและตัวของช่างเอง ได้รับความรู้ความเข้าใจจากอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพของวงการเครื่องปรับอากาศไทย อย่างแท้จริง และสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องสู่

รุ่นต่อไปได้

bottom of page