top of page

"บิทไว้ส์กรุ๊ป"ซ้อมดับเพลิงประจำปี2562

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่พนักงานใหม่ประจำปี2562 บริเวณลานโหลดสินค้าด้านหน้าโฟม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562

bottom of page