top of page

ASHRAE Technical Seminar #3 สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 3

เรื่อง มาตรฐานการออกแบบอาคารเขียวและการนําเทคโนโลยี แบบจําลองสารสนเทศของอาคารมาวิเคราะห์ปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับอาคารที่พยายามลดผลกระทบในเชิงลบ ต่อสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม การใช้ทรัพยากร และให้ความสําคัญต่อการทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพชีวิตของผู้ใช้อาคารรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอาคาร โดย บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีคุณอุทัย ซึ่งได้เข้าร่วมสัมนาวิชาการครั้งนี้ ร่วมถึงจัดบูธเพื่อแสดงถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอำนวยความสะดวกภายในอาคาร

bottom of page