top of page

บิทไว้ส์ เปิดโรงงานต้อนรับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.ที.เซ็นเตอร์

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ ห้างหุ้นส่วนจากัด พี.เอ็ม.ที.เซ็นเตอร์ จำนวน 7 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังรับฟังProduct Present พร้อมทั้งชม VDO ทัวร์โรงงาน และช่วงบ่ายทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการผลิตคอยล์ ขั้นตอนการประกอบ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้มั่นใจในสินค้าของทางบริษัท ทั้งนี้ทางบริษัทยังพาคณะผู้เยี่ยมชมเข้าไปชมโชว์รูมเครื่องปรับอากาศ

bottom of page