top of page

บิทไว้ส์ เปิดโรงงานต้อนรับ บริษัท เอส.แอล.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 บิทไว้ส์ยินดีต้อนรับ บริษัท เอส.แอล.แอร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 12 ท่าน ที่ได้เข้ามาฟังรับฟังProduct ของทางบริษัท และทางบริษัทได้พาไปผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมการผลิตตั้งแต่ ขั้นตอนการผลิต ขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการผลิตคอยล์ และพาเข้าชมห้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ผู้ที่รับฟังและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเครื่องปรับอากาศได้มั่นใจในสินค้าของทางบริษัท และช่วงบ่ายได้มีการบรรยายข้อมูลด้านเซอร์วิสให้ผู้ที่สนใจได้รับฟัง

bottom of page