top of page

ยินดีต้อนรับ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คาร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เพื่อศึกษาดูงานในระบบ 5 ส. ในส่วนสำนัก

วันที่11กันยายน 2561 ต้อนรับ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คาร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด จำนวน 12 ท่านที่มาฟังการบรรยายและศึกษาดูงานใน ระบบ 5ส.ในส่วนสำนักงานต่อด้วยส่วนไลน์การผลิต เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและมีการเดินเยี่ยมชมสำนักงานและภายในโรงงานในส่วนการผลิต ตามจุดต่างๆของส่วนโรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ประจำแผนกคอยให้เข้าใจในเรื่องระบบ 5ส.ของส่วนผลิตและอธิบายการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย เพื่อเป็นการยืนยันในระบบคุณภาพ 5ส.ของบริษัทฯและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดภายในองค์กร

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คาร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพระบบ 5 ส. ของทางบริษัทฯ

bottom of page