top of page

ต้อนรับกลุ่มจากบริษัท Johnson control Hitachi เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ศึกษากระบวนการผลิต

ต้อนรับบริษัท JCI จากประเทศไต้หวัน จำนวน 30 คน เยี่ยมชมโรงงานผลิตแอร์เล็ก แอร์ใหญ่ โรงคอยล์ และห้องแล็บทดสอบผลตรวจประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาทำธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคต

bottom of page