top of page

ต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 นักศึกษาพร้อมด้วยอาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน และเรียนรู้ทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเยี่ยมชมในส่วนโรงงาน, ไลน์ผลิตและสำนักงาน ภายใต้การดูแลของวิทยากรและหัวหน้ารักษาความปลอดภัยในโรงงาน

bottom of page