top of page

บิทไว้ส์ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560 ให้กับพนักงานใหม่ โดยได้รับการฝึกจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ (Bang Plee Yai Fire Department) มีทั้งอบรมความรู้การบรรยายเรื่องการรับมือกับเพลิงไหม้ หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น และสาธิตการรับมือเมื่อเกิดขึ้นจริง เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560

bottom of page