top of page

ต้อนรับบริษัทซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ต้อนรับสมาชิกชมรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ สังกัด สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวนประมาณ 19 คน เข้ารับการสัมมนาและพูดคุยเรื่องนโยบาย 5ส ของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์กร ยกระดับสวัสดิภาพของพนักงาน และแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคม

จากนั้นเยี่ยมชมโรงงานในส่วนของการผลิต, การประกอบ, ห้องปฏิบัติการทดสอบและโชว์รูมเครื่องปรับอากาศทาซากิเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตเครื่องปรับอากาศ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

bottom of page