top of page

Bitwise ซ้อมดับเพลิงประจำปี 2559

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงอพยหนีไฟ บริเวณลานโหลดสินค้าด้านหน้าโรงคอยล์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

bottom of page