top of page

ชมรมช่างเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทยเยี่ยมชมโรงงาน

โดยเข้าเยี่ยมชมในส่วนของกระบวนการผลิตอย่างครบวงจร, คลังสินค้าและวัสดุ รวมถึงหลักการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, ระบบน้ำยาและ Error Code ของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งพูดคุยเเลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยมีคุณบรรทม พูลทองคำ และ คุณพิบูลย์ ยศเสนา เป็นผู้นำการเยี่ยมชมในครั้งนี้

bottom of page