top of page

สมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

คุณ สมยศ กีรติชีวนันท์ ต้อนรับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทย (Thai Air Conditioning Traders Association) พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมโรงงานและร่วมพูดคุยเรื่องนวัตกรรมเครื่องปรับอากาศในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559

bottom of page