top of page

ฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นให้แก่พนักงานใหม่ประจำปี2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ภาพบรรยากาศการจัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่พนักงานใหม่ประจำปี2563 บริเวณลานโหลดสินค้าด้านหน้าโฟม

วัตถุประสงค์การจัดอบรม

- เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย

- เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

- เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย

- เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อพนักงานในสถานประกอบการComments


bottom of page